VDD - 1.81v Vref - 0.9v VDDSPD - 3.31v

VDD - 1.81v
Vref - 0.9v
VDDSPD - 3.31v

MSI MS-7250 K9N Ultra нужна помощь.